Introducció / introduction

(after in english)

La col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat i la Universitat Autònoma de Barcelona, iniciada el 2006, promou una xarxa de treball en la que aquestes institucions, 23 escoles públiques de totes les edats (de 0 a 18 anys), un parell d’escoles privades-concertades i el sector de les educadores agroambientals desenvolupen projectes escolars d’horts i agroecologia escolar que generen comunitat per fer educació per la sostenibilitat a través de l’Agroecologia Escolar.

Col·laboració => xarxa de treball => comunitat

L’Agroecologia Escolar és una educació per la sostenibilitat que consisteix en una transposició didàctica de l’agroecologia, que com a referent aporta transdisciplinarietat i pluriepistemologia.

The collaboration between the City of Sant Cugat and the Autonomous University of Barcelona (UAB), started in 2006, promotes a network in wich these institutions, 23 public schools of all ages (0 to 18), a pair Private Schools and the sector of agro-environmental educators, develop school gardening projects generated for community education for sustainability through the school agroecology.

Collaboration => networking => Community

The School Agroecology is an education for sustainability is a didactic transposition of agroecology, which provides an interdisciplinary approach and pluriepistemology as a benchmark .

Anuncis